Juridische kennisgeving

INFORMATIE OVER DE HOUDER

LEMAN PLUS S.L., is de houder van het dom https://leman-sa.com/ CIF: B66393810, CIF: B66393810, met statutair zetel te Avenida de Saboya, 38110, Saint-Clair-de-la-Tour, Francia, (in het vervolg LEMAN). Het e-mailadres van de klantenservice is espana@leman-sa.com.

Wij raden u aan dat u deze disclaimer en de overige beleidsmaatregelen inzake Gegevensbescherming AANDACHTIG LEEST (Privacybeleid, Cookiebeleid, Verkoopvoorwaarden) voordat u onze website gebruikt. Elke vorm van gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van alle hierin en in andere wettelijke documenten opgenomen voorwaarden, en de onderwerping aan de toepasselijke wetgeving.

GARANTIES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

LEMAN biedt via zijn website generieke informatie over zijn producten. De gebruiker die de website bezoekt, erkent en accepteert vrijwillig en uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze website en verplicht zich ertoe geen handelingen te verrichten die de wet of de in deze wettelijke voorwaarden opgenomen voorwaarden schenden. In deze laatste gevallen zou dat kunnen leiden tot de betreffende, wettelijk vastgestelde verantwoordelijkheden.

LEMAN behoudt zich het recht voor, te allen tijde en zonder noodzaak tot kennisgeving vooraf, wijzigingen en updates door te voeren van de informatie op de website, van diens configuratie en presentatie en van de algemene voorwaarden, en om informatie te verwijderen of de toegang tot de website tijdelijk op te schorten.

LEMAN kan niet garanderen dat:

a) Er bij de toegang tot de website of de inhoud ervan geen sprake is van onderbrekingen of fouten. Ook aanvaardt LEMAN geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen die zich tijdens de verbinding met het internet voordoen.
b) LEMAN aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, omissies of computervirussen waarvan de oorzaak niet bij de houder van de website ligt, noch voor schade die is veroorzaakt door derden via onwettige inmenging of schade aan het computersysteem die buiten de controle van de houder van de website liggen.
c) Zijn Privacybeleid wordt toegepast op toegang die via links van derden naar deze website wordt verkregen, noch via links op deze website naar andere websites.

a. Elke externe link naar deze website moet naar hun hoofd- of toegangspagina worden gedaan, na schriftelijke toestemming van zijn houder en er mag geen enkele wijziging, beperking en geen enkele vorm van uiting over de website worden gedaan. Bovendien moet aan de overige bepalingen van deze voorschriften worden voldaan.

b. In het geval er sprake is van door LEMAN onbewaakte links, worden er geen verantwoordelijkheden aanvaard voor links of inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van dergelijke links.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Deze website wordt door nationale en internationale wetgeving over intellectueel en industrieel eigendom beheerst.Alle op de website opgenomen inhoud (teksten, audiovisuele inhoud, broncode, grafisch ontwerp, tekenen, logo’s, merken, gegevensbestanden, computerprogramma’s, bewerking, programmering, verzameling en overige elementen en inhoud die nodig zijn voor de werking ervan) zijn eigendom van de houder ervan.

Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van deze inhoud wordt als niet-naleving van de rechten op intellectueel en industrieel eigendom beschouwd en kan wettelijke gevolgen hebben.Eventuele inhoud op de website waarvan u niet de houder bent, is voor zijn gebruik en communicatie door zijn houders geautoriseerd en is beschermd door de overeenkomstige rechten op intellectueel eigendom. Het gebruik van de website verleent u geen enkel geval een licentie of een volledige dan wel gedeeltelijke overdracht van de rechten op intellectueel eigendom. Elke vorm van transmissie, reproductie, verspreiding, openbare communicatie of volledige of gedeeltelijke bewerking ervan is uitdrukkelijk verboden zonder toestemming vooraf van hun houders.

PRIVACY

garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u aan ons platform verstrekt evenals de toepassing van de door de regelgeving vastgestelde veiligheidsmaatregelen. Klik hier voor meer informatie over ons Privacybeleid.

Your Name *

Your Email *

Your message